Regulamin Samodzielnego Harpusia

1. Cele Samodzielnego Harpusia

 • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do turystyki aktywnej i rekreacji,
 • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,
 • zachęcenie do aktywności społeczeństwa na świeżym powietrzu,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w trójmiejskich dzielnicach.

2. Nazwa akcji

 SAMODZIELNY HARPUŚ

3. Organizator

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

tel.: 606 210-024, 503-332-717,

e-mail: harpus@nullharpagan.pl, Internet: www.harpagan.pl

4. Zespół organizacyjny

Samodzielne Harpusie są zdalnie przygotowywane przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

5. Termin i miejsca

Terminy poszczególnych Samodzielnych Harpusi podawane są na stronie www.

6. Miejsce startu i mety

Miejsce startu i mety znajduje się na świeżym powietrzu i jest określone poprzez dokładne współrzędne w Strefie Uczestnika.

7. Program Samodzielnego Harpusia

Uczestnik Samodzielnego Harpusia decyduje sam jakiego dnia i o jakiej porze wybierze się na trasę. W Strefie Uczestnika na stronie www podane będą daty i godziny otwarcia i zamknięcia trasy w terenie.

8. Opłata startowa

Pakiet Samodzielnego Harpusia (czyli naszych imprez w wersji “zdalnej”) kosztuje 20 zł za cały zespół.

9. Zgłoszenia

Internet: Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco na aktywne w danym momencie Samodzielne Harpusia, a konkretne daty podane są w Strefie Uczestnika. Zgłoszenia przez formularz na stronie.

10. Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w Samodzielnym Harpusiu mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

– osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego

Każdy Uczestnik Samodzielnego Harpusia startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).

11. Kategorie startowe

Na wszystkich trasach istnieje możliwość udziału w zespołach bądź indywidualnie. Podczas wyjścia w teren Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na Punktach Kontrolnych na karcie startowej, umieszczonej na mapie.
Dodatkowo na mapie znajdują się pola czasu startu i mety, do samodzielnego wypełnienia.

Organizator proponuje następujące trasy:

ZIELONA – 12 PK,

NIEBIESKA – 17 PK,

CZERWONA – 22 PK,

CZARNA – 30 PK,

Organizator nie przygotowuje wyników, a czas pokonania trasy jest tylko do wiadomości Uczestnika.

12. Zasady współzawodnictwa

W trakcie Samodzielnych Harpusi nie przewidujemy współzawodnictwa – każdy zespół bierze udział w akcji indywidualnie, przy zachowaniu zasad samoizolacji oraz aktualnych Rozporządzeń w kraju.

13. Mapy

Na wszystkich trasach kolorowe, specjalistyczne mapy do Biegu na Orientację. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

14. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie

Na punktach kontrolnych znajdują się papierowe lampiony oraz biało-czerwone szarfy. Każdy punkt posiada unikalny kod. Potwierdzenie PK (opcjonalne) następuje poprzez wpis dwuliterowego kodu w kartę startową na mapie. Część PK (zgodnie z opisem na mapie) będzie odpowiedzią na zagadki.

15. Nagrody

Przesłanie rozwiązanej zagadki lub hasła do Organizatora oznacza otrzymanie unikalnej niespodzianki.

16. Świadczenia

 • mapa z trasą biegu,
 • komunikat techniczny,
 • unikalna niespodzianka,
 • potwierdzenie punktów do OInO wraz z pamiątkową naklejką i pieczęcią (zbiorczo po zakończeniu epidemii),
 • świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,
 • inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

17. Komunikat techniczny

Szczegółowy Komunikat techniczny pojawi się na stronie internetowej www.harpagan.pl/harpus.

18. Ochrona środowiska naturalnego

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Samodzielnego Harpusia. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach.

19. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja

 • Uczestnicy Samodzielnego Harpusia wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
 • Uczestnicy Samodzielnego Harpusia zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 • Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 • Organizator Samodzielnego Harpusia, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w akcji, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezy i wydarzenia towarzyszące Imprezy (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
 • Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 • Uczestnicy Samodzielnego Harpusia wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.
 • O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby akcji, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

20. Postanowienia końcowe

 • Samodzielny Harpuś odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność,
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.