Regulamin

1. Cele Imprezy

 • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do turystyki aktywnej i rekreacji,
 • popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w trójmiejskich dzielnicach.

2. Nazwa imprezy

 Dzielnicowa Impreza na Orientację „Harpuś”

3. Organizator

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

tel.: 606 210-024, 503-332-717,

e-mail: harpus@nullharpagan.pl, Internet: www.harpagan.pl

4. Zespół organizacyjny

Imprezy  organizowane są przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

5. Termin i miejsca

Terminy poszczególnych edycji Harpusia podawane są na stronie www. Kalendarz znajduje się TUTAJ.

6. Baza i biuro Imprezy

Baza Imprezy czynna jest od 10:30 w dniu wydarzenia. Biuro Imprezy przyjmuje uczestników (zapisy, wydawanie świadczeń i numerów startowych) od godziny 10.30 do 12.15.

Baza znajduje się pod dachem lub w terenie, w zależności od lokalizacji – szczegóły umieszczane na stronie w odrębnych komunikatach.

7. Program Imprezy

od 10.30 do 12.15 – praca Biura Imprezy,

11.00 – godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:30 – start interwałowy wszystkich tras,

14.00 – planowane zakończenie imprezy

losowanie nagród i odbiór dyplomów odbywa się zaraz po przybyciu na metę;

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy;

8. Opłata startowa

Terminy płatności (płatność gotówką na imprezie)

 • Pierwszy termin - zgłoszenie przez formularz internetowy (formularz jest aktywny do piątku do 12:00 przed imprezą)
 • Drugi termin - zgłoszenie na miejscu, w dniu imprezy

 • OznaczeniePierwszy terminTermin ostateczny
  Dzieci do 3. roku życia, roczniki 2020-20171 zł5 zł
  Dzieci od 4. do 18. roku życia, roczniki 2016-200210 zł15 zł
  Dorośli od 19. roku życia, roczniki 2001 i starsi20 zł25 zł

  9. Zgłoszenia

  Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do piątku (do godz. 12:00) przed każdą impreząpoprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.harpagan.pl/harpus/

  Na miejscu, w biurze imprezy: Do wyczerpania map na każdej z tras.

  Zalecamy zgłoszenia przez Internet.

  10. Uczestnictwo

  Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

  –  które ukończyły 18 lat,

  – osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

  Formularz “Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać tutaj lub w bazie imprezy.

  Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

  W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu “Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy.

  11. Kategorie startowe

  Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie. Podczas Imprezy Uczestnik potwierdza swoją obecność na Punktach Kontrolnych na karcie startowej, którą po powrocie na metę przekazuje Organizatorowi.

  Organizator przygotowuje następujące trasy:

  ZIELONA – krótka i łatwa,

  NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

  CZERWONA – dość długa i  dość trudna,

  CZARNA – długa i  trudna,

  Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych: w pierwszej kolejności Uczestnicy z kompletem Punktów Kontrolnych według czasu, następnie Uczestnicy z mniejszą liczbą Punktów Kontrolnych.

  12. Zasady współzawodnictwa

  Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

  13. Mapy

  Na wszystkich trasach kolorowe, specjalistyczne mapy do Biegu na Orientację. Dokładna skala mapy na danej edycji zostanie podana w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

  14. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie

  Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało-pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt posiada unikalny kod (podany również na odwrocie mapy Uczestnika). Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w odpowiedniej kratce numeru PK perforatorem znajdującym się przy PK.

  15. Nagrody

  Na każdej imprezie odbywa się losowanie nagród i upominków.

  16. Świadczenia

  • mapa z trasą biegu,
  • komunikat techniczny,
  • pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,
  • losowanie nagród i upominków,
  • odcisk pamiątkowej pieczęci;
  • coś na ząb na mecie imprezy,
  • napój lub gorąca herbata,
  • opiekę sędziowską,
  • wyniki (w formie elektronicznej, umieszczone na stronie www),
  • potwierdzenie punktów do OInO wraz z pamiątkową naklejką,
  • świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,
  • inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

  17. Komunikat techniczny

  Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej www.harpagan.pl/harpus. Komunikat nadrukowany będzie również na odwrocie mapy.

  18. Ochrona środowiska naturalnego

  Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

  19. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja

  • Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
  • Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
  • Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezy i wydarzenia towarzyszące Imprezy (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
  • Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
  • Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.
  • O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Imprezie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

  20. Postanowienia końcowe

  • Impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę,
  • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
  • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
  • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • Ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów,
  • Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
  • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
  • Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
  • Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie „Harpusia” jak i na trasach imprezy.

  Zasady współzawodnictwa podczas Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”

  • Dzielnicowa Impreza na Orientację Harpuś (zwana dalej Imprezą) jest Imprezą rekreacyjną.
  • Organizatorem Dzielnicowej Imprezy na Orientację HARPUŚ jest Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,
   tel. 606 210-024, e-mail: klub@nullharpagan.plwww.harpagan.pl
  • Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Imprezy.
  • Harpuś jest Imprezą, podczas której na danej trasie w odpowiednim limicie czasowym należy przejść/przebiec daną trasę potwierdzając obecność na Punktach Kontrolnych, zlokalizowanych na mapach dostarczonych Uczestnikowi na starcie. Jeżeli uczestnicy nie potwierdzą  wszystkich punktów w limicie czasowym lub zrezygnują z kontynuowania trasy, zobowiązani są wrócić do centrum Imprezy, aby zameldować się na mecie.
  • Start wszystkich uczestników tras odbywa się w dowolnej minucie startowej według programu Imprezy, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
  • Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
  • Mapy są wydawane na jedną minutę przed startem w specjalnie przygotowanym boksie startowym.
  • Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali podanej przez organizatora w komunikacie technicznym z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
  • Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie. Zależnie od edycji Harpusia kolejność potwierdzania PK może być dowolna (scorelauf) lub obowiązkowa (liniówka).
  • Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie wszystkich PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów. Uczestnik musi również zdać kartę startową Obsłudze Sędziowskiej na mecie Imprezy, natychmiast po ukończeniu trasy. W innym czasie odczyt kart startowych dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
  • O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych zgodnie z kolejnością PK, w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety.