Harpuś – 25.10.2015 Gdańsk Krakowiec

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Dzielnicowej Imprezy na Orientację “Harpuś”. Tym razem uczestnicy będą orientowali się w lasach w Dzielnicy Gdańsk Krakowiec – Górki Zachodnie.

Pełen regulamin imprezy:

Gdańsk-Krakowiec.pdf

Skrót Regulaminu:

 1. Termin i miejsce: 25 października 2015 (niedziela); – Krakowiec-Górki Zachodnie
 2. Baza i biuro imprezy:

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.30;

Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 62 w Gdańsku ul. Kępna 38, dzielnica Krakowiec-Górki Zachodnie,

Lokalizacja GPS

54.360758, 18.737288

https://goo.gl/maps/EGhKiJcxrBH2

[mapsmarker marker=”2″]

 1. Dojazd i dojście:

Z Gdańska autobusem nr 111 do przystanku Kępna. Szkoła Podstawowa nr 62 znajduje się w pobliżu przystanku.

 1. Współpraca:

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku ul. Kępna 38,

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 1. Cel imprezy na orientację:

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

 1. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

 1. Program imprezy:

25 października 2015 (niedziela):

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

od 10.30 do 12.30 praca biura imprezy,

11.00. uroczyste otwarcie imprezy,

11.00 godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:30 start wszystkich tras

14.00 – zakończenie imprezy

losowanie nagród odbywa się zaraz po przybyciu na metę

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy

 1. Opłata startowa:

 

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 23.10.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 5 zł 10 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 10 zł 15 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 15 zł 20 zł
Uczniowie SP 62 w Gdańsku 0 zł 0 zł
Rodzice i opiekunowie uczniów ze Szkoły SP 62 w Gdańsku 5 zł 5 zł

 

 1. Zgłoszenia:

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 października 2015 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpagan.pl/harpus

Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

 1. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

– które ukończyły 18 lat oraz

– osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix, open mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

– osoby niepełnoletnie na „TRASIE RODZINNEJ” mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 

Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

 1. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

RODZINNA – krótka i łatwa,

zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia,

(liczy się ukończenie trasy)

MIX – średnio długa i dość łatwa,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

OPEN – dość długa i dość trudna,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

ZIELONA – krótka i łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZERWONA – dość długa i dość trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZARNA – długa i trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

 1. Zasady rywalizacji:

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 

Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

 

Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Mapy:

Na wszystkich trasach mapy do biegów na orientację, kolorowe. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

 1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

 1. Nagrody:

– każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

 1. Świadczenia:

– mapa z trasą biegu,

– komunikat techniczny,

– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

– coś na ząb na mecie imprezy,

– napój lub gorąca herbata,

– opiekę sędziowską,

-protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– potwierdzenie punktów do OInO,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

– inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

 1. Komunikat techniczny:

Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej http://www.harpagan.pl/harpus

 1. Ochrona środowiska naturalnego:

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

 1. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:

Informacje dotyczące danych osobowych, wizerunku oraz korespondencji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 1. Postanowienia końcowe:

– impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę;

– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

– ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów;

– za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

– młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

– wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie „Harpusia” jak i na trasach imprezy.

 

 

Zasady rywalizacji podczas dzielnicowej imprezy na orientację „Harpuś”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Dzielnicowa Impreza na Orientację (zwany dalej „Harpuś”) jest imprezą sportowo-rekreacyjną.
 3. Organizatorem Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” jest Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 606 210-024, e-mail klub@nullharpagan.pl, www.harpagan.pl
 4. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu „Harpusia”.
 5. TRASY RODZINNA, MIX, OPEN, ZIELONA, NIEBIESKA, CZERWONA, CZARNA:
 6. Podstawowym celem na wszystkich trasach jest to, aby w limicie czasowym podanym przez organizatora w komunikacie technicznym przejść lub przebiec, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), zgodnie z kolejnością podaną na mapie.
 7. Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biuro imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 8. Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.     

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 2. Mapy są wydawane na jedną minutę przed startem w specjalnie przygotowanym boksie startowym.
 3. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali podaną przez organizatora w komunikacie technicznym z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie.
 5. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie wszystkich PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów. Uczestnik musi również zdać kartę startową w punkcie obsługi mety imprezy, natychmiast po ukończeniu trasy. W innym czasie odczyt kart startowych dla trasy nie będzie prowadzony i uczestnik nie zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej.
 6. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość potwierdzonych zgodnie z kolejnością PK, w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety.
 7. Uczestnik, który dotrze na metę po upływie limitu czasowego będzie nieklasyfikowany.

Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja podczas Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”

– Uczestnicy Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

– Uczestnicy Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

– Uczestnicy Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– Organizator Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś”, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących „Harpusia” i wydarzenia towarzyszące Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

– Uczestnicy Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.