Zasady współzawodnictwa

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
EKSTREMALNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ HARPAGAN-65

aktualizacja: 20 stycznia 2024, wszelkie zmiany  względem poprzedniej edycji zaznaczono kolorem czerwonym

Nieznajomość zasad współzawodnictwa nie zwalnia z ich przestrzegania, wszelkie wątpliwości z chęcią wyjaśnimy mailowo bądź telefonicznie.

SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-65 (zwany dalej Rajdem) jest rajdem turystycznym, w którym na danej trasie startowej w odpowiednim limicie czasowym należy przejść/przejechać daną trasę potwierdzając obecność na Punktach Kontrolnych (zwanych dalej PK) zlokalizowanych na mapach dostarczonych uczestnikowi na starcie.
 2. Organizatorem Ekstremalnego Rajdu na Orientację HARPAGAN-65 jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku.
 3. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Rajdu.

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 10 KM (TP10 HARPUŚ)

  1. Podstawowym celem na trasie pieszej 10 km (TP10 HARPUŚ) jest to, aby w limicie czasowym 5 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich 11 punktach kontrolnych (PK).
  2. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
  3. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
  4. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:10 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
  5. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
  6. Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną na mapie.
  7. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
  8. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
  9. PK od 1 do 10 mają 6 punktów wagowych, ostatni PK przed metą (PK100) ma 1 punkt wagowy,  suma możliwych do zdobycia punktów wagowych wynosi 61.
  10. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie minimum pierwszego PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
  11. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 16:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
  12. W przypadku przekroczenia limitu czasu 5 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
  13. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej czas przybycia uczestnika na metę.
  14. Uczestnik, który dotrze na metę po upływie limitu czasowego będzie klasyfikowany niżej niż uczestnicy którzy dotrą na metę lub zdadzą kartę startową w limicie czasu.
  15. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć oraz osobno dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym (tj. od 5 do 12 roku życia).

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 25 km nocna (TP25N)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 25 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 9h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie pieszej 25 km nocnej (TP25N) jest to, aby w limicie czasowym 9 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:20 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 5 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30  min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 10 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10.  Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 4, 5, 6 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 7, 8, 9 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 10, 11, 12 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TP25NSuma
   Nr PK12345678910111210013 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 06:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 9 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności  liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 25 km (TP25)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 25 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 8h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie pieszej 25 km (TP25) jest to, aby w limicie czasowym 8 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:20 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 5 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30  min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 10 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10.  Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 4, 5, 6 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 7, 8, 9 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 10, 11, 12 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TP25Suma
   Nr PK12345678910111210013 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 18:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 8 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności  liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 50 km nocna (TP50N)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 14h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie pieszej 50 km (TP50) jest to, aby w limicie czasowym 14 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 5 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na  30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 10 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3, 4 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 5, 6, 7, 8 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 9, 10, 11, 12 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 13, 14, 15, 16 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TP50Suma
   Nr PK1234567891011121314151610017 PK
   Waga PK1111222233334444141 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK) .
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 13:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 14 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 50 km (TP50)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 12h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie pieszej 50 km (TP50) jest to, aby w limicie czasowym 12 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 5 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na  30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 10 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3, 4 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 5, 6, 7, 8 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 9, 10, 11, 12 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 13, 14, 15, 16 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TP50Suma
   Nr PK1234567891011121314151610017 PK
   Waga PK1111222233334444141 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK) .
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 20:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 12 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA PIESZA 100 km (TP100)

 1. Charakterystyka trasy: 100 km (2 pętle po 50 km), 26 PK (12 PK, PK 99, 12 PK, PK 100) kolejność potwierdzania PK w obrębie pętli dowolna (scorelauf), limit czasu 24h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie pieszej 100 km (TP100) jest to, aby w limicie czasowym 24 godzin przejść całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Uczestnicy, którzy ukończą trasę potwierdzając wszystkie PK trasy w limicie czasowym posiądą tytuł „HARPAGANA”.
 4. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 5. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 6. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 8. Uczestnicy po przebyciu pierwszej pętli zakończonej na półmetku (znajduje się w okolicy Bazy Rajdu), potwierdzają swoją obecność na nim (punkt zamykający pierwszą pętlę i rozpoczynający drugą), pobierają mapę drugiej pętli i kontynuują trasę do mety.
 9. Zamknięcie półmetka nastąpi o godz. 15.00. Po upływie wskazanej godziny uczestnicy nie będą mieli możliwości wyruszenia na drugą pętlę.
 10. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK na pierwszej pętli w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie oraz mogą potwierdzać kolejne PK na drugiej pętli w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na półmetku.
 11. Po potwierdzeniu półmetka nie ma możliwości potwierdzenia PK będących na pierwszej pętli jak i odwrotnie – podczas pokonywania pierwszej pętli nie ma możliwości potwierdzania przypuszczalnych PK z drugiej pętli.
 12. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 13. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 5 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na  30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 10 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 14. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 15. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3, 13, 14, 15 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 4, 5, 6, 16, 17, 18 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 7, 8, 9, 19, 20, 21 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 10, 11, 12, 22, 23, 24 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 99, PK 100 mają 1 punkt wagowy.
   TP100Suma
   Pierwsza pętla nr PK123456789101112PK 99 (półmetek)13 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   Druga pętla nr PK13141516171819202122232410013 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   Łącznie 26 PK / 62 pkt. wagowych
 16. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie potwierdzenie dowolnego PK trasy do czasu jego zamknięcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
 17. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 21:15. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 18. W przypadku przekroczenia limitu czasu 24 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 19. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 20. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA ROWEROWA 20 KM (TR20 HARPUŚ)

  1. Podstawowym celem na trasie rowerowej 20 km (TR20 HARPUŚ) jest to, aby w limicie czasowym 4 godzin przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich 11 punktach kontrolnych (PK).
  2. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
  3. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
  4. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:20 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
  5. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
  6. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
  7. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy, wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
  8. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
  9. PK od 1 do 10 mają 6 punktów wagowych, ostatni PK przed metą (PK100) ma 1 punkt wagowy,  suma możliwych do zdobycia punktów wagowych wynosi 61.
  10. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
  11. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 16:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
  12. W przypadku przekroczenia limitu czasu 4 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się 1 punkt wagowy.
  13. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje liczba punktów wagowych, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK a w trzeciej kolejności czas przybycia uczestnika na metę.
  14. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć oraz osobno dla chłopców i dziewcząt w wieku szkolnym (tj. od 5 do 12 roku życia).

SPIS TREŚCI

TRASA ROWEROWA 50 km (TR50)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 50 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 6h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie rowerowej 50 km (TR50) jest to, aby w limicie czasowym 6 godzin przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 10 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 20 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
   1. PK 1, 2, 3 mają 1 punkt wagowy,
   2. PK 4, 5, 6 mają 2 punkty wagowe,
   3. PK 7, 8, 9 mają 3 punkty wagowe,
   4. PK 10, 11, 12 mają 4 punkty wagowe
   5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
    TR50Suma
    Nr PK12345678910111210013 PK
    Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 17:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 6 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA ROWEROWA 100 km (TR100)

 1. Charakterystyka trasy: 1 pętla, 100 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf), limit czasu 10h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie rowerowej 100 km (TR100) jest to, aby w limicie czasowym 10 godzin przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 4. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 5. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie.
 8. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 9. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 10 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 20 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. o ponad 30 km są otwierane po 90 min od czasu startu oraz zamykane na 90 min przed upływem limitu czasu.
  4. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 10. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 11. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3, 4 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 5, 6, 7, 8 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 9, 10, 11, 12 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 13, 14, 15, 16 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TR100Suma
   Nr PK1234567891011121314151610017 PK
   Waga PK1111222233334444141 pkt. wagowych
 12. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika TR100 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).
 13. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 19:30. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 14. W przypadku przekroczenia limitu czasu 10 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 15. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 16. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA ROWEROWA 200 km (TR200)

 1. Charakterystyka trasy: 2 pętle, 200 km, 26 (12 PK, PK 99, 12 PK, PK100) kolejność potwierdzania PK w obrębie pętli dowolna (scorelauf), limit czasu 14h, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie rowerowej 200 km (TR200) jest to, aby w limicie czasowym 14 godzin przejechać całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Uczestnicy, którzy ukończą trasę potwierdzając wszystkie PK trasy w limicie czasowym posiądą tytuł „HARPAGANA”.
 4. Start wszystkich uczestników trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 5. Wydawanie map na starcie następuje na 5 minut przed godziną startu.
 6. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 8. Uczestnicy po przebyciu pierwszej pętli zakończonej na półmetku (znajduje się w okolicy Bazy Rajdu) potwierdzają swoją obecność na nim (punkt zamykający pierwszą pętlę i rozpoczynający drugą), pobierają mapę drugiej pętli i kontynuują trasę do mety.
 9. Zamknięcie półmetka nastąpi o godz. 18:30. Po upływie wskazanej godziny uczestnicy nie będą mieli możliwości wyruszenia na drugą pętlę.
 10. Uczestnicy mogą potwierdzać kolejne PK na pierwszej pętli w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie oraz mogą potwierdzać kolejne PK na drugiej pętli w dowolnej kolejności (scorelauf), ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na półmetku.
 11. Po potwierdzeniu półmetka nie ma możliwości potwierdzenia PK będących na pierwszej pętli jak i odwrotnie – podczas pokonywania pierwszej pętli nie ma możliwości potwierdzania przypuszczalnych PK z drugiej pętli.
 12. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK).
 13. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 10 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 20 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. o ponad 30 km są otwierane po 90 min od czasu startu oraz zamykane na 90 min przed upływem limitu czasu.
  4. o ponad 40 km są otwierane po 120 min od czasu startu oraz zamykane na 120 min przed upływem limitu czasu.
  5. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 14. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 15. Każdy PK trasy ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. PK 1, 2, 3, 13, 14, 15 mają 1 punkt wagowy,
  2. PK 4, 5, 6, 16, 17, 18 mają 2 punkty wagowe,
  3. PK 7, 8, 9, 19, 20, 21 mają 3 punkty wagowe,
  4. PK 10, 11, 12, 22, 23, 24 mają 4 punkty wagowe,
  5. PK 99, PK 100 mają 1 punkt wagowy.
   TR200Suma
   Pierwsza pętla nr PK123456789101112PK 99 (półmetek)13 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   Druga pętla nr PK13141516171819202122232410013 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   Łącznie 26 PK / 62 pkt. wagowych
 16. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika TR200 jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów.
 17. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 21:15. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 18. W przypadku przekroczenia limitu czasu 14 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 19. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 20. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

TRASA MIESZANA 150 km (TM150)

 1. Charakterystyka trasy: 2 pętle, 150 km (50 km pieszo, 100 km rowerem), 26 PK (12 PK, PK 99 – stopczas, 12 PK, PK100) kolejność potwierdzania PK w obrębie pętli dowolna (scorelauf), limit czasu 19 godzin, punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 2. Podstawowym celem na trasie mieszanej 150 km (TM150) jest to, aby w limicie czasowym 19 godzin przejść etap pieszy i następnie przejechać etap rowerowy, potwierdzając obecność na wszystkich PK.
 3. Uczestnicy, którzy ukończą trasę potwierdzając wszystkie PK trasy w limicie czasowym posiądą tytuł „HARPAGANA”.
 4. Start wszystkich uczestników trasy mieszanej do etapu pieszego odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety etapu pieszego (Baza Rajdu) non-stop.
 5. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas pokonania trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 6. Wydawanie map na starcie etapu pieszego następuje na 5 minut przed godziną startu.
 7. Organizatorzy na starcie etapu pieszego dostarczają mapę w skali 1:50 000 (z  rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000), a na starcie etapu rowerowego mapę w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK (z  rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000). Używanie map innych niż te dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w telefonach i urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 8. Na mecie etapu pieszego następuje „stop czas”. W przypadku przyjścia na metę etapu pieszego przed upływem 9 godzin limitu czasu „stop czas” jest wymuszony przynajmniej do czasu upływu 9. godziny limitu czasu. „Stop czas” nie powoduje wydłużenia całkowitego limitu na pokonanie trasy, tj. 19 godzin licząc od startu etapu pieszego.
 9. Start etapu rowerowego znajduje się na półmetku (tj. PK 99 – znajduje się w okolicy Bazy Rajdu). Uczestnicy sami decydują o czasie startu pamiętając o tym, iż start do etapu rowerowego czynny jest od upływu 9. godziny do upływu 14. godziny limitu czasu, czyli w godzinach 6:30 do 11:30.
 10. Wskazane jest, aby uczestnicy na start etapu rowerowego zgłosili się przynajmniej 3 minuty przed zakładanym startem w celu dokonania odpowiednich wpisów przez obsługę startu etapu rowerowego. Wydawanie map na etap rowerowy następuje nie wcześniej niż przed upływem 9. godziny limitu czasu.
 11. Po starcie w etapie rowerowym uczestnicy zmierzają do mety etapu rowerowego non stop.
 12. Na etapie pieszym obowiązuje scorelauf. PK można zdobywać w dowolnej kolejności, ale nie ma obowiązku potwierdzenia wszystkich PK, aby zostać sklasyfikowanym na tym etapie. Warunkiem startu do etapu rowerowego jest potwierdzenie przynajmniej jednego dowolnego PK etapu pieszego!
 13. Na etapie rowerowym kolejne PK można potwierdzać w dowolnej kolejności, ustalonej przez siebie na podstawie otrzymanej mapy na starcie etapu rowerowego.
 14. Długości trasy etapów pieszego oraz rowerowego zostały obliczone według optymalnych wariantów pokonywania etapów (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie są to odległości w linii prostej między tymi PK.
 15. PK oddalone od miejsca startu trasy:
  1. o ponad 10 km otwierane są po 30 min od czasu startu oraz zamykane na 30 min przed upływem limitu czasu.
  2. o ponad 20 km są otwierane po 60 min od czasu startu oraz zamykane na 60 min przed upływem limitu czasu.
  3. o ponad 30 km są otwierane po 90 min od czasu startu oraz zamykane na 90 min przed upływem limitu czasu.
  4. PK odżywcze otwarte są zgodnie z godzinami podanymi na mapie (niezależnie od ich odległości od miejsca startu trasy).
 16. Na trasie obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 17. Każdy PK na trasie mieszanej ma określoną punktację wagową. I tak odpowiednio:
  1. Część piesza (30 punktów wagowych):
   – PK 1, 2, 3 mają 1 punkt wagowy,
   – PK 4, 5, 6 mają 2 punkty wagowe,
   – PK 7, 8, 9 mają 3 punkty wagowe,
   – PK 10, 11, 12 mają 4 punkty wagowe,
   – PK 99 ma 1 punkt wagowy,
  2. Część rowerowa (30 punktów wagowych):
   – PK 13, 14, 15 mają 1 punkt wagowy,
   – 16, 17, 18 mają 2 punkty wagowe,
   – 19, 20, 21 mają 3 punkty wagowe,
   – 22, 23, 24 mają 4 punkty wagowe,
   – PK 100 ma 1 punkt wagowy.
   TM150Suma
   I pętla: nr PK123456789101112PK 99 (półmetek)13 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   II pętla nr PK13141516171819202122232410013 PK
   Waga PK111222333444131 pkt. wagowych
   Łącznie 26 PK / 62 pkt. wagowych
 18. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika trasy TM150 jest odnalezienie i potwierdzenie co najmniej jednego PK na każdym etapie trasy, w godzinach jego otwarcia przez Organizatorów oraz przybycie na metę Rajdu i jej potwierdzenie (niezależnie od liczby potwierdzonych PK według zasady podanej wyżej).
 19. Uczestnik musi również odczytać dane z karty Sport Ident w Biurze Sport Ident w Bazie Rajdu, bezwarunkowo do godziny 17.00. W innym czasie odczyt kart Sport Ident dla trasy nie będzie prowadzony i Uczestnik zostanie umieszczony w klasyfikacji końcowej jako nieklasyfikowany.
 20. W przypadku przekroczenia limitu czasu 19 godzin, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 21. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje mniejsza suma czasów przebycia etapu pieszego i rowerowego.
 22. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na płeć.

SPIS TREŚCI

POTWIERDZANIE Punktów Kontrolnych (PK)

 1. PK posiada własny numer porządkowy i w terenie oznaczony jest biało-pomarańczowym lampionem przestrzennym (płóciennym) umiejscowionym na stojaku i/lub biało-pomarańczowym lampionie płaskim (papierowym) zamontowanym na drzewie, czy też innym elemencie o charakterze stałym, stację SPORTident do elektronicznego potwierdzania pobytu oraz perforator do manualnego potwierdzania PK. PK będący bez obsługi dodatkowo znacznik z kodem PK, w miejscu oznaczenia na mapie.
 2. Na PK odżywczych będzie znajdowała się obsługa PK, pozostałe PK będą bez obsługi.
 3. PK można potwierdzać od chwili ustawienia go, aż do momentu jego likwidacji w terenie. Podany na mapie czas otwarcia i zamknięcia PK jest okresem czasu, w którym PK będzie obowiązkowo dostępny.
 4. Warunkiem potwierdzenia obecności uczestnika na PK jest właściwe potwierdzenie PK za pomocą karty SI. Zasady właściwego potwierdzania PK za pomocą karty SI omówione są w dokumencie dostępnym na stronie Rajdowej oraz będą dostępne w Biurze SPORTIdent w Bazie Rajdu.
 5. W przypadku awarii lub braku stacji SPORTIdent, PK potwierdzamy poprzez perforacje mapy (w polach awaryjnych SI PK) za pomocą perforatora na PK. Mapę z tak potwierdzonym PK należy okazać w Biurze SPORTIdent podczas odczytu kart SI w celu weryfikacji obecności na PK.
 6. W przypadku braku stacji SPORTIdent oraz perforatora, PK potwierdzamy poprzez wykonanie zdjęcia znacznika PK widocznego w miejscu zaznaczenia na mapie (tj. lampionu płaskiego – znacznika papierowego) i okazaniu w Biurze SPORTIdent podczas odczytu Kart SI w celu weryfikacji obecności na PK.

SPIS TREŚCI

SYMBOLE UŻYWANE na mapach ERnO HARPAGAN

Wprowadza się następujące dodatkowe oznaczenia na mapach:

 

Obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie nakazów i zakazów opisanych na mapach za pomocą prezentowanych piktogramów.

SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (na trasie pieszej), jechać na rowerze (na trasie rowerowej), iść na pierwszej pętli i jechać na rowerze na drugiej pętli (na trasie mieszanej) oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji (z wyjątkiem roweru napędzanego wyłącznie siłą ludzkich mięśni w przypadku trasy rowerowej i etapu rowerowego trasy mieszanej).
  2. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej (z wyjątkiem przypadków wymienionych w następnym punkcie).
  3. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej oraz innej elektroniki dozwolone jest w następujących przypadkach:
   a. w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie;
   b. w celu odczytu danych liczbowych typu prędkość, pokonany dystans, aktualny czas, średnia, wysokość itp.;
   c. w celu wyznaczenia kierunku. W przypadku korzystania z takich urządzeń zakazane jest prezentowanie pokonanego śladu i używanie map w postaci cyfrowej (zarówno wektorowej jak i rastrowej).
  4. Na trasach rowerowych, tj. TR20, TR50, TR100, TR200 oraz TM150 (II etap) obowiązuje całkowity zakaz korzystania z rowerów o pomocniczym napędzie elektrycznym i/lub spalinowym. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się na rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni.
  5. Na trasach rowerowych, tj. TR20, TR50, TR100, TR200 oraz TM150 (II etap) Uczestnicy potwierdzając PK, własny rower obowiązkowo utrzymują w bezpośredniej bliskości potwierdzanego PK.
  6. Protesty można składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia Rajdu (tj. do 20 kwietnia 2024 do godz. 21:00) e-mailem do Sędziego Głównego – sedzia@nullharpagan.pl. Protesty muszą zawierać dane Uczestnika oraz przyczynę protestu. Protesty dotyczące systemu Sport Ident należy składać dopiero po dokładnym sprawdzeniu odczytu w Biurze Sport Ident. Protesty uczestników, którzy nie sczytali kart w Biurze SPORTident w czasie podanym w Regulaminie i Zasadach Współzawodnictwa nie będą uwzględniane.
  7. Uwagi bieżące dotyczące odczytów z karty SI należy składać w Biurze Sport Ident do godziny 20:30 13 kwietnia 2024 roku (sobota). Uwagi będą rozpatrywać sędziowie Sport Ident na bieżąco w trakcie pracy Biura Sport Ident.
  8. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 21:00 – 13 kwietnia 2024 roku (sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów:
   1. osobiście na mecie Rajdu potwierdzając ją,
   2. telefoniczne w Biurze Logistycznym, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do Bazy Rajdu).

   Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.

  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Zasad Współzawodnictwa, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy, której zmiana dotyczy.
  10. Nieprzestrzeganie niniejszych Zasad Współzawodnictwa grozi dyskwalifikacją uczestnika.
  11. Ostateczna interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu. W sprawach spornych decyzja Sędziego Głównego Rajdu jest decyzją ostateczną.

 

SPIS TREŚCI

ORGANIZATORZY

ERnO HARPAGAN-65