Regulamin

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-59

Lipusz, 17-19 kwietnia 2020 26-28 czerwca 2020

aktualizacja: 12 marca 2020, wszelkie zmiany  względem poprzedniej edycji zaznaczono kolorem czerwonym

SPIS TREŚCI

1. CELE RAJDU
2. NAZWA RAJDU
3. TERMIN I MIEJSCE
4. ORGANIZATOR
5. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
6. BAZA RAJDU
7. UCZESTNICTWO
8. TRASY
9. KLASYFIKACJE
10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
11. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT
12. MAPY
13. PUCHAR POLSKI – PMNO I MRNO
14. KOSZULKI RAJDOWE T-SHIRT
15. ZGŁOSZENIA
16. OPŁATA RAJDOWA
17. ZMIANA TRASY
18. REZYGNACJA
19. ZAMIANA UCZESTNICTWA
20. RAMOWY PROGRAM RAJDU
21. PRACA BIURA RAJDU
22. PRACA BIURA SPORTIDENT
23. SKLEPIK RAJDOWY
24. WYŻYWIENIE
25. NOCLEGI
26. KOMUNIKACJA
27. ŚWIADCZENIA STARTOWE
28. NAGRODY
29. BEZPIECZEŃSTWO
30. RUCH DROGOWY
31. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
32. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
33. KARY CZASOWE
34. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. INFORMACJE DODATKOWE
37. KOMUNIKAT TECHNICZNY

1.  CELE RAJDU:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • wyłonienie osób godnych miana HARPAGANA w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Pomorskiej.

SPIS TREŚCI

2.  NAZWA RAJDU

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-59

SPIS TREŚCI

3.  TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020  w Województwie Pomorskim z bazą w Lipuszu (Powiat Kościerski).

SPIS TREŚCI

4.  ORGANIZATOR

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. +48-606-210-024;

 • e-mail: klub@nullharpagan.pl
 • Internet: www.harpagan.pl

SPIS TREŚCI

5.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Rajd organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN. Komitet Organizacyjny Rajdu:

SPIS TREŚCI

6.  BAZA RAJDU

Baza Rajdu ERnO HARPAGAN-59: Zespół Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7A.

Koordynaty GPS: 54.103200 N, 17.781974 E

Mapka z oznaczoną bazą zostanie umieszczona w komunikacie technicznym.

SPIS TREŚCI

7.  UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony Rajdu z działu Osoba niepełnoletnia
 • Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

SPIS TREŚCI

8.  TRASY RAJDOWE

Uczestnik może wystartować na 1 z poniższych tras:

 • TRASA PIESZA 10 km (TP10) HARPUŚ: 10 km w 5 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 10 km, 11 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 25 km (TP25): 25 km w 8 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 50 km dzienna (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 50 km nocna (TP50N): 50 km w 14 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 100 km (TP100): 100 km w 24 godziny, charakterystyka trasy: 2 pętle po 50 km, 25 PK (12 PK, półmetek, 13 PK), kolejność potwierdzania PK obowiązkowa. Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.
 • TRASA ROWEROWA 20 km (TR20): 20 km w 4 godzin, charakterystyka trasy: 20 km, 11 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 50 km (TR50): 50 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 100 km (TR100): 100 km w 10 godzin, charakterystyka trasy: 100 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 200 km (TR200): 200 km w 14 godzin, charakterystyka trasy: 2 pętle po ok. 100 km, 25 PK (12 PK, półmetek, 13 PK), kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.
 • TRASA MIESZANA (TM150): 50 km pieszo + 100 km rowerem w 19 godzin, 25 PK (12 PK + półmetek – stopczas + 13 PK), charakterystyka trasy 1 pętla 50 km pieszo – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, następnie 1 pętla 100 km rowerem – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA.

SPIS TREŚCI

9. KLASYFIKACJE

Indywidualne:

 • Na wszystkich trasach z podziałem na płeć K – kobiety, M – mężczyźni
 •  Na trasach TP10 HARPUŚ i TR20 HARPUŚ dzieci w wieku szkolnym (od 5 do 12 lat – roczniki 2008-2015) klasyfikowane są w kategoriach Dziewczęta i Chłopcy (pozostali, tj. do lat 5 i powyżej lat 12 łącznie klasyfikowaniu są w kategoriach K, M).

Zespołowe:

 • klasyfikacja firmowa
  1. Uczestnik, poza klasyfikacją indywidualną może być dodatkowo punktowany w klasyfikacji oraz firmowej.
  2. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz wpisanie rzeczywistej nazwy firmy.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo sprawdzenia w ogólnodostępnych rejestrach on-line, czy wskazany podmiot rzeczywiście istnieje.
  4. Pierwsze 3 firmy, które zdobędą największą sumaryczną liczbę punktów w danej klasyfikacji zostaną nagrodzone statuetkami rajdowymi oraz certyfikatem.
  5. Osoby biorące udział w klasyfikacji firmowej mogą startować na dowolnie wybranej trasie, a ich wyniki przeliczane są na punkty.
  6. Punktacja:

  – punkty uczestnika (PU) do klasyfikacji firmowej obliczane są według wzoru:
  PU = ((IndWP*IndPK)/(MaxWP*MaxPK))*PT
  gdzie:
  IndWP – wynik uczestnika w punktach przeliczeniowych*
  MaxWP – maksymalna wartość trasy w punktach przeliczeniowych*
  IndPK – liczba PK potwierdzonych przez uczestnika**
  MaxPK – całkowita liczba PK na trasie**
  PT – przelicznik trasy
  * dla trasy TP100 przyjmuje wartość 1
  ** dla trasy TP100 dolicza się półmetek oraz metę
  MaxWP dla poszczególnych tras: 
  a. TR200, TM150, TP10, TR20 – 60
  b. TP50, TP50N, TR100 – 40
  c. TP25, TR50 – 30
  d. TP100 – 1

  MaxPK dla poszczególnych tras:
  a. TP10, TR20 – 11

  b. TP25, TR50 – 13
  c. TP50, TP50N, TR100 – 17
  d. TR200, TM150 – 25
  e. TP100 – 27
  PT dla poszczególnych tras:
  a. TP100, TR200, TM150 – 100 punktów
  b. TP50, TP50N, TR100 – 50 punktów
  c. TP25, TR50 – 25 punktów
  d. TP10, TR20 – 10 punktów
  – Ujemne wartości PU nie są brane pod uwagę
  – Punktację prowadzi się do jednej dziesiątej punktu przeliczeniowego.
  7. Przeliczenie wyników klasyfikacji firmowej następuje na podstawie wyników końcowych, tj. po Rajdzie. Dekoracja 3 pierwszych firm następuje po uzgodnieniu dogodnego terminu po Rajdzie.
  SPIS TREŚCI

10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zalecamy zapoznanie się z Zasadami współzawodnictwa w Rajdzie, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu i można znaleźć je w kolejnej zakładce.

SPIS TREŚCI

11.  SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

 • Na wszystkich trasach stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.
 • Uczestnicy nie posiadający własnych kart SPORTident, podczas identyfikacji w Biurze SPORTIdent będą zobowiązani wpłacić kaucję wraz z opłatą za wypożyczenie karty SI w wysokości 60 zł (50 zł kaucja + 10 zł opłata za wypożyczenie). Kaucja (50 zł) będzie zwracana w biurze SPORTIdent po oddaniu karty SI. Kaucji ani opłaty za wypożyczenie nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora!!!
 • Do Biura SPORTIdent udajemy się po dokonaniu wszelkich formalności w Biurze Rajdu.
 • Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10 lub p-card, t-card. W przypadku użycia własnej karty SI, uczestnik odpowiada za jej wyczyszczenie oraz zapewnienie wystarczającej pojemności dla danej trasy.
 • Z systemem SPORTident można zapoznać się nieco bliżej na stronie http://www.sportident.com. Informacja na temat systemu SPORTident na Harpaganie znajduje się w tym dokumencie .

SPIS TREŚCI

12. MAPY

Na wszystkich trasach dostarczane mapy są kolorowe i zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

 • trasa piesza TP10 HARPUŚ: skala 1:10 000,
 • trasa piesza TP25: skala 1:20 000,
 • trasy piesze TP50, TP50N, TP100: skala 1:50 000, z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000,
 • trasa rowerowa TR20 HARPUŚ: skala 1:20 000,
 • trasa rowerowa TR50: skala 1:50 000, z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000,
 • trasa rowerowa TR200, TR100: skala 1:75 000, z rozjaśnieniami w skali 1:10 000,
 • trasa mieszana TM150: skala 1:50 000 (etap pieszy), 1:75 000 (etap rowerowy), z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000.

SPIS TREŚCI

13. PUCHAR POLSKI – PMNO I MRNO

SPIS TREŚCI

14. KOSZULKI RAJDOWE T-SHIRT

Tradycyjnie już będzie można zamówić koszulkę rajdową w cenie 30 zł, w dwóch wersjach: męskiej (rozmiary -> S, M, L, XL, XXL) oraz damskiej (rozmiary -> S, M, L, XL). Opłatę za koszulkę należy przelać wraz z opłatą rajdową (koszulki będą gotowe do odbioru w sklepiku rajdowym) lub też będzie można je zakupić na miejscu w przypadku braku wcześniejszej wpłaty (do wyczerpania nakładu). W przypadku nieodebrania opłaconej koszulki podczas rajdu obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.

Tu dostępna jest rozmiarówka koszulek oraz projekt -> Koszulka H59

UWAGA: nie gwarantujemy dostępności koszulek zamówionych po 8 czerwca 2020, ale dołożymy wszelkich starań, by każdy otrzymał wymarzony rozmiar pamiątkowej koszulki.
SPIS TREŚCI

15. ZGŁOSZENIA

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet lub w ostatnim terminie osobiście w Biurze Rajdu w bazie Rajdu:

Do 27 kwietnia 2020 roku

obowiązuje obniżona opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu (27.04.2020 to ostateczna data księgowania opłaty na koncie organizatora). Uczestnik, który brał udział w poprzedniej edycji Rajdu (tj. Harpagan-58 w Bożympolu Wielkim) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

Od 28 kwietnia do 15 czerwca 2020 roku

obowiązuje promocyjna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu (15.06.2020 to ostateczna data księgowania opłaty na koncie organizatora). Uczestnik, który brał udział w poprzedniej edycji Rajdu (tj. Harpagan-58 w Bożympolu Wielkim) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

Od 16 czerwca 2020 roku

obowiązuje wyższa opłata rajdowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze Rajdu w dniach 26-28 czerwca 2020 (wszelkie opłaty tylko gotówką). W tym terminie nie obowiązuje zniżka za poprzedni start.

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora.

W przypadku nie wpłynięcia opłaty rajdowej zgłoszenie jest nieważne.

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową z informacją o wpłacie. W Biurze Rajdu, osoby zgłoszone będące na liście startowej podpisują formularz Rajdowy dotyczący akceptacji regulaminu Rajdu.
Osoby nie zgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu Rajdu.

Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Rajdu.

SPIS TREŚCI

16. OPŁATA RAJDOWA

Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)

 • Pierwszy termin - do 27.04.2020
 • Drugi termin - od 28.04.2020 do 15.06.2020
 • Termin ostateczny - od 16.06.2020 i w Biurze Rajdu w dniach 26-28.06.2020
TrasaKategoriaPierwszy termin
Płatne do 27.04.2020
Drugi termin
Płatne od 28.04.2020 do 15.06.2020
Termin ostateczny
Płatne od 16.06.2020 i w Biurze Rajdu w dniach 26-28.06.2020
TP10 HarpuśPiesza 10km - do 12 lat (rocznik 2008 i młodsi)34 zł39 zł50 zł
TP10 HarpuśPiesza 10km - od 13 lat (rocznik 2007 i starsi)69 zł79 zł100 zł
TP25Piesza 25km109 zł159 zł200 zł
TP50 dziennaPiesza 50km dzienna119 zł169 zł200 zł
TP50 nocnaPiesza 50km nocna119 zł169 zł200 zł
TP100Piesza 100km119 zł169 zł200 zł
TR20Rowerowa 20km - do 12 lat (rocznik 2008 i młodsi)34 zł39 zł50 zł
TR20Rowerowa 20km - od 13 lat (rocznik 2007 i starsi)69 zł79 zł100 zł
TR50Rowerowa 50km109 zł159 zł200 zł
TR100Rowerowa 100km119 zł169 zł200 zł
TR200Rowerowa 200km119 zł169 zł200 zł
TM150Mieszana 150km119 zł169 zł200 zł

Uczestnik, który brał udział w poprzedniej edycji Rajdu, tj. Harpagan-58 w Bożympolu Wielkim (obecni na Rajdzie oraz nieobecni z opłaconym startem) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

Opłatę rajdową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
Santander Bank 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „H59 + TRASA + ID + NAZWISKO(A) + EW. DODATKI
Opłatę rajdową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.
UWAGA!!!

 • W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed Rajdem pomimo opłacenia opłaty rajdowej, należy w Biurze Rajdu okazać dowód uiszczenia opłaty rajdowej.
 • Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

SPIS TREŚCI

17. ZMIANA TRASY

 • Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajd@nullharpagan.pl do dnia 15 czerwca 2020 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.
 • W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata rajdowa jest wyższa, należy dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty rajdowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty rajdowej przez uczestnika.
 • W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
 • Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
 • Od 16 czerwca 2020 roku zmienić trasę można jedynie w bazie Rajdu – Uczestnik opłaca start na nowej trasie wg stawek obowiązujących w dniu Rajdu, a następnie poprzednia opłata startowa jest w całości zwracana na konto Uczestnika.

SPIS TREŚCI

18. REZYGNACJA

 • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej) do dnia 23 marca 2020 ma prawo do zwrotu pełnej opłaty rajdowej.
 • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej) w dniach od 24 marca do 15 czerwca 2020 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł (trasy: TP25, TP50, TP50N, TP100, TR50, TR100, TR200, TM150) / 10 zł (trasa TP10 Harpuś, TR20 HARPUŚ).
 • Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez formularz rezygnacji lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
 • Od 16 czerwca 2020 roku Organizator nie przewiduje zwrotu opłat.

SPIS TREŚCI

19. ZAMIANA UCZESTNICTWA

 • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą rajdową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres rajd@nullharpagan.pl do dnia 15 czerwca 2020 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
 • Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

SPIS TREŚCI

20. RAMOWY PROGRAM RAJDU

 • 26 czerwca 2020 (piątek)
  • od 18.00 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,
  • 20.50 uroczyste otwarcie Rajdu,
  • 21.00 start trasy pieszej TP100,
  • 22.00 start trasy pieszej TP50 nocnej  i TM150 (etap pieszy)
 • 27 czerwca 2020 (sobota)
  • 06.30 start trasy rowerowej TR200,
  • 07.00 – 15.00 start trasy mieszanej TM150 (etap rowerowy),
  • 07.30 start trasy pieszej TP50,
  • 08.30 start trasy rowerowej TR100,
  • 09.30 start trasy pieszej TP25,
  • 10.30 start trasy rowerowej TR50,
  • 10:30-18:30 start na drugą pętlę trasy rowerowej TR200,
  • 11.00 szkolenie dla uczestników trasy TP10 HARPUŚ w miejscu startu
  • 11.30 start trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
  • 12.00 meta trasy TP50 nocnej,
  • 12.00 szkolenie dla uczestników trasy TR20 HARPUŚ w miejscu startu
  • 12.30 start trasy rowerowej TR20 HARPUŚ,
  • 14.00 zamknięcie półmetka dla tras TP100,
  • 15.00 zamknięcie półmetka dla tras TM150,
  • 16.30 meta trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
  • 16.30 meta trasy rowerowej TR20 HARPUŚ,
  • 16.30 meta trasy rowerowej TR50,
  • 17.00 meta trasy mieszanej TM150,
  • 17.00 uroczyste zakończenie Rajdu dla trasy TP10 HARPUŚ i TR20 HARPUŚ,
  • 17.30 meta trasy pieszej TP25,
  • 18:30 zamknięcie półmetka dla trasy TR200,
  • 18.30 meta trasy rowerowej TR100,
  • 19.30 meta trasy pieszej TP50,
  • 20.30 meta trasy rowerowej TR200,
  • 21.00 meta trasy pieszej TP100,
  • 22.00 uroczyste zakończenie Rajdu w Bazie Rajdu

   28 czerwca 2020 (niedziela)
 • do 09.00 opuszczenie Bazy Rajdu.

SPIS TREŚCI

21. PRACA BIURA RAJDU

 • 26 czerwca 2020 (piątek)
  • 18.00 – 21.00 – trasy  TM150, TP100, TP50N, TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
  • 21.00 – 22.00 – trasy  TM150, TP50N, TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
  • 22.00 – 23.00 – trasy TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
 • 27 czerwca 2020 (sobota)
  • 05.30 – 06.30  – trasy TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
  • 06.30 – 07.30 – trasy TP50, TR100, TP25, TR50
  • 07.30 – 08.30 – trasy TR100, TP25, TR50
  • 08.30 – 09.30 – trasy TP25, TR50
  • 09.30 – 10.30 – trasy TR50, TP10 HARPUŚ
  • 10.30 – 11.00  – trasa TP10 HARPUŚ oraz TR20 HARPUŚ
  • 11.00 – 12.00 – trasa TR20 HARPUŚ

SPIS TREŚCI

22. PRACA BIURA SPORTIDENT

26 czerwca 2020 (piątek)

 • 18.00 – 21.00 – trasy  TM150, TP100, TP50N, TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
 • 21.00 – 23.00 – trasy TP50N, TR200, TP50, TR100, TP25, TR50

26 czerwca 2020 (sobota)

 • 05.30 – 06.30 – trasy TR200, TP50, TR100, TP25, TR50
 • 06.30 – 07.30 – trasy TP50, TR100, TP25, TR50
 • 07.30 – 08.30 – trasy TR100, TP25, TR50
 • 08.30 – 09.30 – trasy TP25, TR50
 • 09.30 – 10.30 – trasa TR50, TP10 HARPUŚ
 • 10.30 – 11.00  – trasa TP10 HARPUŚ oraz TR20 HARPUŚ
 • 11.00 – 12.00 – trasa TR20 HARPUŚ
 • 10.30 – 21.30 odczytywanie danych z kart SPORTIdent uczestników powracających z poszczególnych tras, zgodnie z godzinami podanymi w Zasadach Współzawodnictwa.

SPIS TREŚCI

23. SKLEPIK RAJDOWY

W Bazie Rajdu będzie czynny sklepik rajdowy, w którym można odebrać zakupione wraz z opłatą rajdową koszulki rajdowe t-shirt oraz będzie można zakupić w przypadku braku wcześniejszego zamówienia dodatkowe koszulki rajdowe (do wyczerpania nakładu). W sklepiku będzie można także zakupić mapniki rowerowe, mapy turystyczne, koszulki z poprzednich edycji, koszulki i bluzy rowerowe oraz buffy Harpaganowe i wiele innych gadżetów.

SPIS TREŚCI

24. WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek (mięsny) w Bazie Rajdu, wydawany w sobotę 27 czerwca 2020 roku w godzinach 11.00 – 22.00. Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym dostępny będzie “bufet kawowy” (warniki z gorącą wodą, czajniki, kawa, herbata, dodatki udostępnione przez Organizatora w ramach pakietu startowego). Dodatkowo na stołówce zostanie umieszczona kuchenka mikrofalowa do podgrzania własnego jedzenia. Dokładne miejsce zostanie określone w komunikacie technicznym. Bufek kawowy będzie działać przez cały czas  trwania Rajdu.

SPIS TREŚCI

25. NOCLEGI

Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym hali sportowej). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów. Na hali obowiązuje zmiana obuwia!

SPIS TREŚCI

26. KOMUNIKACJA

Zostanie podana wraz z ogłoszeniem miejsca bazy Rajdu. Na terenie wokół bazy Rajdu będą wyznaczone liczne parkingi (w miarę możliwości miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie bazy). Organizatorzy nie przewidują własnego transportu zbiorowego dla uczestników.


SPIS TREŚCI

27. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 • Możliwość uczestnictwa w Rajdzie,
 • Dwa noclegi w Bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę),
 • Jeden ciepły posiłek regeneracyjny (mięsny) w Bazie Rajdu,
 • Kolorowy dyplom uczestnictwa dla każdego, niezależnie od uzyskanego wyniku na trasie,
 • Medal uczestnictwa dla każdego, wręczany na mecie, niezależnie od uzyskanego wyniku na trasie,
 • Okolicznościowy numer startowy (zapewniamy IMIENNY numer dla osób, które opłacą start do 15 czerwca, pozostałe numery imienne w miarę możliwości drukarni),
 • Numer startowy na rower (laminowany, trasy rowerowe i mieszana),
 • Numer startowy dla psa (osoby startujące z psem),
 • Komplet map (kolorowe, w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych,
 • Opracowane trasy Rajdowe wraz obsługą wybranych Punktów Kontrolnych na trasie (oznaczone symbolem “człowiek” i “krzyż” na mapie),
 • Woda na wybranych Punktach Kontrolnych (oznaczone symbolem “kubeczek” na mapie),
 • Żywność na wybranych Punktach Kontrolnych (oznaczenie symbolem “widelec” na mapie),
 • Opieka medyczna w Bazie Rajdu, na mecie Rajdu oraz Punktach Kontrolnych (oznaczenie symbolem “krzyż” na mapach),
 • Opieka organizatorów i wolontariuszy w Bazie, na trasach, na mecie w trakcie trwania Rajdu (a także zdalnie przed i po),
 • Obsługa wyników elektronicznym systemem SPORTIdent,
 • Przechowalnie bagaży i rowerów, toalety, prysznice w Bazie Rajdu,
 • Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Rajdu,
 • Komunikat techniczny,
 • Obsługa fotograficzna i filmowa,
 • Prowadzenie relacji LIVE,
 • Odciski okolicznościowych pieczęci,
 • Pamiątkowa ,,smycz” rajdowa,
 • Wrzątek do celów spożywczych wraz z zestawem kawa, herbata, dodatki, kubki (dostępne w Bazie Rajdu),
 • Kolorowy dyplom dla każdego, niezależnie od uzyskane wyniku na trasie,
 • Potwierdzenie OInO (wszystkie trasy 1 pkt), OTP i KOT – potwierdzanie w PK INFO,
 • Potwierdzenie delegacji służbowych – potwierdzanie w PK INFO,
 • Całodobowa opieka nad Bazą Rajdu (zabezpieczenie sanitarne: sprzątanie, wywóz śmieci, prąd, woda bieżąca).
 • Inne materiały w miarę napływu świadczeń.

SPIS TREŚCI

28. NAGRODY

 • Uczestnicy, którzy ukończą trasy TP100, TR200 oraz TM150 potwierdzając wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym czasie uzyskają tytuł HARPAGANA udokumentowany pamiątkowym certyfikatem i pamiątkowym medalem (w kształcie litery H).
 • Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal uczestnictwa.
 • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III w kategoriach kobiet i mężczyzn na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H).
 • Uczestnicy w wieku szkolnym (wiek od 5 do 12 lat włącznie) sklasyfikowani na miejscach I – III w kategoriach dziewcząt i chłopców tras TP10 HARPUŚ i TR20 HARPUŚ również otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H). 
 • Medale i statuetki należy odebrać podczas zakończenia Rajdu, a dyplomy w trakcie jego trwania po ukończeniu trasy. W przypadku nieodebrania obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.
 • Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane upominki i nagrody – uczestnicy tras TP10 HARPUŚ i TR20 HARPUŚ mogą wziąć udział w losowaniu nagród na zakończeniu w sobotę o 17:00. Uczestnicy pozostałych tras, tj. TM150, TP100, TP50N, TP50, TP25, TR200, TR100 i TR50, mogą wziąć udział w losowaniu nagród na zakończeniu w sobotę o 22:00. Nie ma możliwości wzięcia udziału w dwóch zakończeniach – uczestnicy nie stosujący się do tej zasady nie będą dopuszczeni do losowania (losy będą odrzucane).
 • Uczestnicy, którzy wylosują nagrodę winni okazać numer startowy przy jej odbiorze. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście.
 • Dodatkowo przy odbiorze wylosowanej nagrody uczestnicy mogą być proszeni o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamości oraz o pokwitowanie jej odbioru.
 • W losowaniu nagród i upominków mogą wziąć udział jedynie osoby obecne na zakończeniu, każdy z obecnych uczestników dysponuje jednym losem.

SPIS TREŚCI

29. BEZPIECZEŃSTWO

 • Podczas Harpagana-59 w Lipuszu wprowadza się tzw. STREFĘ ZMROKU, która obowiązuje w godzinach od 21.30 do 4.00.
 • W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras pieszych oraz uczestnicy trasy mieszanej podczas etapu pieszego mają obowiązek posiadania włączonej lampki świecącej na czerwono widocznej od tyłu uczestnika.
 • W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras rowerowych mają obowiązek posiadania lampki o świetle białym (przód roweru) oraz lampki o świetle czerwonym (tył roweru).
 • Awaria oświetlenia nie chroni uczestnika przed karą czasową w przypadku kontroli na trasie – należy dołożyć wszelkich starań, by oświetlenie było aktywne podczas strefy zmroku (zapasowa lampka, zapasowe baterie itd.).
 • STREFA ZMROKU obowiązuje podczas pokonywania trasy – jako początek pokonywania trasy rozumie się pojawienie się uczestnika na placu startowym po odbiór mapy, a jako koniec pokonywania trasy rozumie się pojawienie się na mecie i podbicie stacji metowej.
 • Dopuszcza się wyłączenie świateł podczas postoju na PK.
 • Uczestników startujących z psami obowiązuje NAKAZ trzymania ich na smyczy przez cały czas trwania Rajdu (w Bazie, na placu Start/Meta oraz w terenie podczas pokonywania trasy). Dodatkowo w Bazie Rajdu oraz na placu Start/Meta psy muszą mieć założony kaganiec (względy bezpieczeństwa psów, właścicieli oraz innych uczestników Rajdu).
 • Wszystkie psy biorące udział w Rajdzie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie – właściciel psa powinien mieć je przy sobie podczas Rajdu. Na prośbę organizatora Uczestnik ma obowiązek okazać zaświadczenie.
 •  Uczestnicy startujący z psami mają obowiązek posiadać przy sobie odpowiednią ilość wody dla psa (woda do uzupełnienia również na PK z obsługą). Zalecany start na smyczy z amortyzatorem i/lub w szelkach.

SPIS TREŚCI

30. RUCH DROGOWY

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych jadący rowerem powinni poruszać się prawą stroną drogi, zaś uczestnicy idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi w przypadku braku chodników.
 • Od zmierzchu do świtu uczestnicy zobowiązani są nosić elementy odblaskowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.
 • Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

SPIS TREŚCI

31. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. 
 • Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie.
 • Worki na śmieci będą dostępne wyłącznie na Punktach Kontrolnych z obsługą – uczestnik zobowiązany jest do zabrania śmieci do najbliższego Punktu Kontrolnego z obsługą lub do bazy Rajdu.
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciwpożarowych w terenie jak i Bazie Rajdu. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

W przypadku naruszenia regulacji zawartych w punktach 29-31 niniejszego Regulaminu, uczestnik może być ukarany naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.

SPIS TREŚCI

32. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Uczestnik zobowiązany jest posiadać podczas pokonywania trasy:

 • Numer startowy, wydany przez Biuro Rajdu, umieszczony w widocznym miejscu – na klatce piersiowej, plecach lub plecaku. Na rowerach obowiązuje dodatkowo numer startowy przyczepiony z przodu kierownicy.
 • W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras pieszych oraz uczestnicy trasy mieszanej podczas etapu pieszego mają obowiązek posiadania włączonej lampki świecącej na czerwono widocznej od tyłu uczestnika.
 • W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras rowerowych mają obowiązek posiadania lampki o świetle białym (przód roweru) oraz lampki o świetle czerwonym (tył roweru).
 • Uczestnicy tras rowerowych i etapu rowerowego trasy mieszanej przez cały czas pokonywania trasy mają obowiązek posiadania roweru – dotyczy również obecności uczestnika z rowerem na PK.
 • Uczestnicy tras rowerowych i etapu rowerowego trasy mieszanej przez cały czas pokonywania trasy mają obowiązek posiadania kasku.

SPIS TREŚCI

33. KARY CZASOWE

Wprowadza się karę czasową 30 minut, doliczaną do końcowego czasu przebycia trasy. Do kontroli uczestników upoważnieni są wyznaczeni organizatorzy posiadający identyfikatory w obwódce czerwonej lub pomarańczowej. Kary czasowe sumują się. Kary czasowe mogą być naliczone uczestnikom przebywającym na trasie, tj. od moment wejścia na plac startowy do momentu potwierdzenia stacji META.

Kary czasowe uczestnik otrzymuje za stwierdzenie poniższych:

 • brak świateł podczas obowiązującej strefy zmroku
 • brak widocznego numeru startowego
 • brak kasku, w przypadku uczestników tras rowerowych i mieszanej (na etapie rowerowym)
 • brak roweru podczas potwierdzania PK, w przypadku uczestników tras rowerowych i mieszanej (na etapie rowerowym)
 • łamanie zasad ochrony przyrody (śmiecenie itd.)
 • poruszanie się po polach uprawnych oraz ogrodzonych terenach prywatnych
 • pokonywanie trasy  niezgodnie z opisem na mapie oraz Komunikatem Technicznym
 • poruszanie się  po oznaczonych na mapie terenach zakazanych oraz niebezpiecznych

SPIS TREŚCI

34. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

 • Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
 • Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 • Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
 • Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 • Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.
 • O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Rajdzie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

SPIS TREŚCI

35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.
  • W Biurze Rajdu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty rajdowej w przypadku ewentualnych niejasności oraz braku na listach startowych.
  • W Biurze Rajdu podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.
  • Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do opłaty rajdowej i wszystkich świadczeń.
  • Podczas Rajdu dozwolone jest poruszanie się po trasach w grupach.
  • Organizator nie zapewnia sprzętu startowego (buty, rowery itd.).
  • Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Rajdu uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Rajdu z kontynuowania przebycia tras Rajdowych. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.
  • Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
  • Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
  • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
  • Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
  • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce zgodnie z procedurami Rajdowymi.
  • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
  • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
  • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
  • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w Bazie Rajdu.
  • Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
  • Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny wobec innego uczestnika Rajdu.
  • Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie.
  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Rajdu jest decyzją ostateczną.
  • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

SPIS TREŚCI

36. INFORMACJE DODATKOWE

  • Informacji dodatkowych udziela Koordynator Rajdu poprzez email info@nullharpagan.pl lub tel. 503-332-717.
  • Informacji dotyczących listy zgłoszeniowej i listy startowej udziela Biuro Rajdu poprzez email: rajd@nullharpagan.pl lub tel. 500-032-401.
  • Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku facebook.com/harpagan

SPIS TREŚCI

 37. KOMUNIKAT TECHNICZNY

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 23 czerwca 2020 roku na stronie harpagan.pl/rajd w odpowiedniej zakładce rajdowej. Na tej stronie pojawiać się będą także inne ważne informacje organizacyjne.

 Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy