Regulamin

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-65

Skrzeszewo Żukowskie, 12-14 kwietnia 2024

Wszelkie zmiany  względem poprzedniej edycji zaznaczono kolorem czerwonym.

Dążymy do tego aby Rajd odbył się w możliwie tradycyjny sposób, aczkolwiek ostateczny Program Rajdu będzie znany w ostatnim tygodniu przed Rajdem wraz z listą startową. 

SPIS TREŚCI

1. CELE RAJDU
2. NAZWA RAJDU
3. TERMIN I MIEJSCE
4. ORGANIZATOR
5. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
6. BAZA RAJDU
7. UCZESTNICTWO
8. TRASY
9. KLASYFIKACJE
10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
11. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT
12. MAPY
13. PUCHAR POLSKI – PMNO I MRNO
14. KOSZULKI RAJDOWE T-SHIRT
15. ZGŁOSZENIA
16. OPŁATA RAJDOWA
17. ZMIANA TRASY
18. REZYGNACJA
19. ZAMIANA UCZESTNICTWA
20. RAMOWY PROGRAM RAJDU
21. PRACA BIURA RAJDU
22. PRACA BIURA SPORTIDENT
23. SKLEPIK RAJDOWY
24. WYŻYWIENIE
25. NOCLEGI
26. KOMUNIKACJA
27. ŚWIADCZENIA STARTOWE
28. NAGRODY
29. BEZPIECZEŃSTWO
30. RUCH DROGOWY
31. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
32. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
33. KARY CZASOWE
34. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. INFORMACJE DODATKOWE
37. KOMUNIKAT TECHNICZNY

1.  CELE RAJDU:

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • wyłonienie osób godnych miana HARPAGANA w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki oraz obronności kraju,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Pomorskiej.

2.  NAZWA RAJDU

Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-65 Skrzeszewo Żukowskie

3.  TERMIN I MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2024  z bazą w Skrzeszewie Żukowskim, w Gminie Żukowo, w województwie pomorskim. 

4.  ORGANIZATOR

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. +48-606-210-024;

 • e-mail: klub@nullharpagan.pl
 • Internet: www.harpagan.pl

5.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Rajd organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN. Komitet Organizacyjny Rajdu:

6.  BAZA RAJDU

Bazą Rajdu jest Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Żukowskim (Gmina Żukowo, województwo pomorskie)

Adres: Skrzeszewo Żukowskie 69, 83-330 Skrzeszewo Żukowskie

Pinezka Google: TUTAJ

Szkoła w Skrzeszewie będzie bazą podstawową – tu znajdować się będzie biuro, PK Info i SI, start, meta, stołówka.

Noclegi zapewniamy w szkole w Przyjaźni:

Adres: Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń

Pinezka Google: TUTAJ

7.  UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony Rajdu z działu Osoba niepełnoletnia
 • Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

8.  TRASY RAJDOWE

Uczestnik może wystartować na jednej z poniższych tras:

 • TRASA PIESZA 10 km HARPUŚ (TP10): 10 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 10 km, kolejność potwierdzania PK obowiązkowa, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 25 km dzienna (TP25): 25 km w 8 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 25 km nocna (TP25N): 25 km w 9 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 50 km dzienna (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 50 km nocna (TP50N): 50 km w 14 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA PIESZA 100 km (TP100): 100 km w 24 godziny, charakterystyka trasy: 2 pętle po 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA. 
 • TRASA ROWEROWA 20 km HARPUŚ (TR20): 20 km w 4 godzin, charakterystyka trasy: 20 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 50 km (TR50): 50 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, 13 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 100 km (TR100): 100 km w 10 godzin, charakterystyka trasy: 100 km, 17 PK, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
 • TRASA ROWEROWA 200 km (TR200): 200 km w 14 godzin, charakterystyka trasy: 2 pętle po ok. 100 km, 26 PK (12 PK, PK baza, 13 PK), kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA. 
 • TRASA MIESZANA (TM150): 50 km pieszo + 100 km rowerem w 19 godzin, 26 PK (12 PK + PK baza + 13 PK), charakterystyka trasy 1 pętla 50 km pieszo – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, następnie 1 pętla 100 km rowerem – kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Uczestnicy, którzy ukończą całą trasę otrzymują tytuł HARPAGANA. 

9. KLASYFIKACJE

Indywidualne:

 • Na wszystkich trasach z podziałem na płeć K – kobiety, M – mężczyźni
 • Dodatkowo na TP10 i TR20 HARPUŚ klasyfikacja osobno dla C – chłopców i D – dziewcząt w wieku szkolnym (tj. od 5 do 12 roku życia).

Zespołowe:

 • klasyfikacja firmowa
  1. Uczestnik, poza klasyfikacją indywidualną może być dodatkowo punktowany w klasyfikacji oraz firmowej.
  2. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz wpisanie rzeczywistej nazwy firmy.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo sprawdzenia w ogólnodostępnych rejestrach on-line, czy wskazany podmiot rzeczywiście istnieje.
  4. Pierwsze 3 firmy, które zdobędą największą sumaryczną liczbę punktów w danej klasyfikacji zostaną nagrodzone statuetkami rajdowymi.
  5. Osoby biorące udział w klasyfikacji firmowej mogą startować na dowolnie wybranej trasie, a ich wyniki przeliczane są na punkty.
  6. Punktacja:

  – punkty uczestnika (PU) do klasyfikacji firmowej obliczane są według wzoru:
  PU=PT * (IndWP/MaxWP)
  gdzie:
  PT – przelicznik trasy
  IndWP – wynik uczestnika w punktach wagowych
  MaxWP – wartość trasy w punktach wagowych
  MaxWP  dla poszczególnych tras:
  a. TP100, TR200, TM150 – 62
  b. TP50, TP50N, TR100 – 41
  c. TP25, TP25N, TR50 – 31
  d. TP10, TR20 – 61
  PT  dla poszczególnych tras:
  a. TP100, TR200, TM150 – 100 punktów
  b. TP50, TP50N, TR100 – 50 punktów
  c. TP25, TP25N, TR50 – 25 punktów
  d. TP10, TR20 – 10 punktów
  – Ujemne wartości PU nie są brane pod uwagę,
  – Punktację prowadzi się do jednej dziesiątej punktu przeliczeniowego
  7. Przeliczenie wyników klasyfikacji firmowej następuje na podstawie wyników końcowych, tj. po Rajdzie (i po przyjęciu i rozważeniu wszelkich uwag do wyników). Dekoracja 3 pierwszych firm następuje po uzgodnieniu dogodnego terminu po Rajdzie.

10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zalecamy zapoznanie się z Zasadami współzawodnictwa w Rajdzie, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu.

11.  SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH SPORTIDENT

 • Na wszystkich trasach stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident.
 • Uczestnicy nie posiadający własnych kart SPORTident, podczas identyfikacji w Biurze SPORTIdent będą zobowiązani wpłacić opłatę za wypożyczenie karty SI w wysokości 10 zł. Opłaty za wypożyczenie nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora.
 • Obowiązuje opłata za zgubienie chipa w wysokości 200 zł.
 • Do Biura SPORTIdent udajemy się po dokonaniu wszelkich formalności w Biurze Rajdu.
 • Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10 lub p-card, t-card. W przypadku użycia własnej karty SI, uczestnik odpowiada za zapewnienie wystarczającej pojemności dla danej trasy.
 • Z systemem SPORTident można zapoznać się nieco bliżej na stronie http://www.sportident.com. Informacja na temat systemu SPORTident na Harpaganie znajduje się w tym dokumencie .

12. MAPY

Na wszystkich trasach dostarczane mapy są kolorowe i zabezpieczone w foliowym worku strunowym. Obowiązują mapy topograficzne o różnej aktualizacji, zależnie od ich dostępności na rynku.

 • trasa piesza TP10 HARPUŚ: skala 1:10 000,
 • trasa piesza TP25, TP25N: skala 1:20 000,
 • trasy piesze TP50, TP50N, TP100: skala 1:50 000, z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000,
 • trasa rowerowa TR20 HARPUŚ: skala 1:20 000,
 • trasa rowerowa TR200, TR100, TR50: skala 1:50 000, z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000,
 • trasa mieszana TM150: skala 1:50 000 (etap pieszy), 1:50 000 (etap rowerowy), z rozjaśnieniami okolic PK w skali 1:10 000.

13. PUCHAR POLSKI – PMNO I MRNO

14. KOSZULKI RAJDOWE T-SHIRT

Tradycyjnie już będzie można zamówić koszulkę rajdową w cenie 40 zł, w dwóch wersjach: męskiej (rozmiary -> S, M, L, XL, XXL) oraz damskiej (rozmiary -> S, M, L, XL). Opłatę za koszulkę należy przelać wraz z opłatą rajdową (koszulki będą gotowe do odbioru w sklepiku rajdowym) lub też będzie można je zakupić na miejscu w przypadku braku wcześniejszej wpłaty (do wyczerpania nakładu). W przypadku nieodebrania opłaconej koszulki podczas rajdu obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.

Tu dostępna jest rozmiarówka koszulek oraz wkrótce projekt -> Koszulka H65

UWAGA: nie gwarantujemy dostępności koszulek zamówionych po 1 kwietnia 2024, ale dołożymy wszelkich starań, by każdy otrzymał wymarzony rozmiar pamiątkowej koszulki.

15. ZGŁOSZENIA

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet.

Do 11 marca 2024 roku

Obowiązuje pierwszy termin zgłoszeń i obniżona opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu (11 marca 2024 roku to ostateczna data księgowania opłaty na koncie organizatora). Uczestnik, który brał udział (miał nadany numer startowy) w poprzedniej edycji Rajdu (tj. Harpagan-64 w Studzienicach) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

Od 12 marca do 1 kwietnia 2024 roku

Obowiązuje drugi termin zgłoszeń i normalna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej rajdu (1 kwietnia 2024 roku to ostateczna data księgowania opłaty na koncie organizatora). Uczestnik, który brał udział (miał nadany numer startowy) w poprzedniej edycji Rajdu (tj. Harpagan-64 w Studzienicach) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

Od 2 kwietnia  i w Biurze Rajdu w dniach 12-13 kwietnia 2024 roku

Obowiązuje ostateczny termin zgłoszeń. Nie przewidujemy zniżek za udział w poprzedniej edycji w tym terminie zgłoszeń.

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora.

W przypadku nie wpłynięcia opłaty rajdowej zgłoszenie jest nieważne.

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową z informacją o wpłacie. W Biurze Rajdu, osoby zgłoszone będące na liście startowej podpisują formularz Rajdowy dotyczący akceptacji regulaminu Rajdu. Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Rajdu.

16. OPŁATA RAJDOWA

Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)

 • Pierwszy termin – opłata obniżona, do 11.03.2024
 • Drugi termin - opłata normalna, od 12.03 do 1.04.2024
 • Termin ostateczny - od 2.04.2024 i w Biurze Rajdu w dniach 12-13.04.2024
 • TrasaPierwszy termin
  Płatne do 11.03.2024
  Drugi termin
  Płatne od 12.03 do 1.04.2024
  Termin ostateczny
  od 2.04.2024 i w Biurze Rajdu w dniach 12-13.04.2024
  TP10 HARPUŚ osoby w wieku do 12 lat
  (rocznik 2011 i młodsi)
  59 zł69 zł80 zł
  TP10 HARPUŚ osoby w wieku od 13 lat
  (rocznik 2010 i starsi)
  79 zł99 zł120 zł
  TP25 dzienna149 zł179 zł250 zł
  TP25 nocna149 zł179 zł250 zł
  TP50 dzienna159 zł189 zł250 zł
  TP50 nocna159 zł189 zł250 zł
  TP100169 zł199 zł250 zł
  TR20 HARPUŚ osoby w wieku do 12 lat
  (rocznik 2011 i młodsi)
  59 zł69 zł80 zł
  TR20 HARPUŚ osoby w wieku od 13 lat
  (rocznik 2010 i starsi)
  79 zł99 zł120 zł
  TR50149 zł179 zł250 zł
  TR100169 zł199 zł250 zł
  TR200189 zł219 zł250 zł
  TM150189 zł219 zł250 zł

  Uczestnik, który brał udział w poprzedniej edycji Rajdu, tj. Harpagan-64 w Studzienicach (obecni na Rajdzie oraz nieobecni z opłaconym startem) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej.

  Opłatę rajdową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
  Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
  Santander Bank 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
  Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „H65 + TRASA + ID + NAZWISKO(A) + EW. DODATKI
  Opłatę rajdową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.
  UWAGA!!!

  • W przypadku braku własnej karty SPORTIdent obowiązują opłaty zgodnie z punktem 11 Regulaminu Rajdu.
  • W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed Rajdem pomimo opłacenia opłaty rajdowej, należy niezwłocznie wyjaśnić sytuację w Biurze Rajdu poprzez email: rajd@nullharpagan.pl Po 16 października 2023 roku nie będą przyjmowane uwagi.
  • Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

  17. ZMIANA TRASY

  a. Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajd@nullharpagan.pl do dnia 1 kwietnia 2024 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.

  b. Od 2 kwietnia 2024 roku nie ma możliwości zmiany trasy. Uczestnik ma możliwość zapisania się na nowo w Bazie Rajdu, zgodnie z cennikiem obowiązującym na miejscu. W takim przypadku oryginalnie opłacone wpisowe (za poprzednio wybraną trasę) jest w całości zwracane po Rajdzie.

  c. W przypadku zmiany na trasę, gdzie opłata rajdowa jest wyższa, należy dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty rajdowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty rajdowej przez uczestnika.

  d. W przypadku zmiany na trasę, gdzie normalna opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.

  e. Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

  18. REZYGNACJA

  a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej TUTAJ) do dnia 11 marca 2024 roku ma prawo do zwrotu pełnej opłaty rajdowej.

  b. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej TUTAJ) w dniach od 12 marca do 1 kwietnia 2024 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł (trasy: TP25, TP25N, TP50, TP50N, TP100, TR50, TR100, TR200, TM150) lub 10 zł (trasy TP10, TR20 HARPUŚ).

  c. Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez formularz rezygnacji lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

  d. Od 2 kwietnia 2024 roku Organizator nie przewiduje zwrotu opłat.

  19. ZAMIANA UCZESTNICTWA

  a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie, ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą rajdową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres rajd@nullharpagan.pl do dnia 1 kwietnia 2024 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

  b. Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

  20. RAMOWY PROGRAM RAJDU

  Ze szczegółowym programem zapoznasz się TUTAJ

  21. PRACA BIURA RAJDU

  • 12 kwietnia 2024 (piątek)
   • 18.00 – 22.00 – wydawanie pakietów startowych wraz z chipem SI, możliwość zapisania się nowych uczestników (osobne stanowisko). Pakiet startowy odbierany jest w określonym na liście startowej stanowisku.
  • 13 kwietnia 2024 (sobota)
   • 5.30 – 12.00 – wydawanie pakietów startowych wraz z chipem SI, możliwość zapisania się nowych uczestników (osobne stanowisko). Pakiet startowy odbierany jest w określonym na liście startowej stanowisku.

  22. PRACA BIURA SPORTIDENT

  Chipy wydawane będą razem z pakietem w Biurze Rajdu w godzinach jego pracy. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty 10 zł. Zgubienie karty SI przez Uczestnika równoznaczne jest z opłatą odtworzeniową w wysokości 200zł na rzecz organizatorów. Clearowanie i checkowanie chipa następuje przy wejściu do strefy startu i leży w gestii uczestnika. Organizatorzy obecni w strefie startu będą o tym przypominać.

  • 13 kwietnia 2024 (sobota)
   • 00.00 – 21.00 – odczytywanie danych z kart SPORTident uczestników powracających z poszczególnych tras, zgodnie z godzinami podanymi w Zasadach Współzawodnictwa.

  23. SKLEPIK RAJDOWY

  W Bazie Rajdu będzie czynny sklepik rajdowy, w którym można odebrać zakupione wraz z opłatą rajdową koszulki rajdowe t-shirt oraz będzie można zakupić w przypadku braku wcześniejszego zamówienia dodatkowe koszulki rajdowe (do wyczerpania nakładu). W sklepiku będzie można także zakupić mapniki rowerowe, koszulki z poprzednich edycji, koszulki i bluzy rowerowe oraz buffy Harpaganowe i wiele innych gadżetów. Nieopodal sklepiku fani map znajdą mapy archiwalne z poprzednich edycji Rajdu Harpagan.

  24. WYŻYWIENIE

  Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu – podczas Harpagana-65 będzie to zupa pomidorowa z ryżem. Posiłek wydawany będzie uczestnikom po powrocie z trasy.

  Istnieje możliwość zamówienia drugiego dania (opcja mięsna oraz opcja wegetariańska) w cenie 28 zł. Zamówienie drugiego dania możliwe jest tylko przy zgłoszeniu online. Drugie danie, ze względów logistycznych kuchni, przygotowywane i wydawane będzie wyłącznie w godzinach 12:30-21:30 w sobotę rajdową.

  Oprócz tego uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym dostępny będzie “bufet kawowy” (warniki z gorącą wodą, kawa, herbata, dodatki udostępnione przez Organizatora w ramach pakietu startowego, dostępna również kuchenka mikrofalowa). Dokładne miejsce zostanie określone w komunikacie technicznym. Bufek kawowy będzie działać przez cały czas trwania Rajdu.

  Na każdej z tras przygotowany zostanie minimum 1 punkt odżywczy z ogniskiem. Dokładna liczba PK odżywczych oraz ich menu zostaną określone w komunikacie technicznym.

  Na półmetku tras certyfikowanych przygotowany będzie punkt regeneracyjny (gorące napoje, banany itd.).

  25. NOCLEGI

  Przewidujemy nocleg w warunkach turystycznych na hali sportowej w szkole (własna karimata i śpiwór, nocleg dostępny w ramach opłaty startowej, bez konieczności rezerwacji). Liczba miejsc ograniczona, prosimy o rozsądne zajmowanie przestrzeni.

  26. KOMUNIKACJA

  Na 65. edycji Rajdu Harpagan organizatorzy przewidują parkingi w okolicach Bazy Rajdu. Dokładny schemat parkingów zostanie opublikowany w komunikacie technicznym i informacjach przedrajdowych.

  27. ŚWIADCZENIA STARTOWE

  • Możliwość uczestnictwa w Rajdzie,
  • Świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i Bazie Rajdu,
  • Baza Rajdu zbudowana od podstaw na potrzeby Rajdu,
  • Nocleg w warunkach turystycznych w Bazie Rajdu,
  • Komplet map (kolorowe, w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych,
  • Medal uczestnictwa dla każdego, wręczany na mecie, niezależnie od uzyskanego wyniku na trasie,
  • Jeden ciepły posiłek regeneracyjny w Bazie Rajdu,
  • Okolicznościowy numer startowy (zapewniamy IMIENNY numer dla osób, które opłacą start końca rejestracji online),
  • Numer startowy na rower (laminowany, trasy rowerowe i mieszana),
  • Opracowane trasy Rajdowe wraz obsługą wybranych Punktów Kontrolnych na trasie (oznaczone symbolem “człowiek” na mapie),
  • Woda na wybranych Punktach Kontrolnych (oznaczone symbolem “kubeczek” na mapie),
  • Żywność na wybranych Punktach Kontrolnych (oznaczenie symbolem “widelec” na mapie),
  • Opieka medyczna w Bazie Rajdu, na mecie Rajdu oraz Punktach Kontrolnych (oznaczenie symbolem “krzyż” na mapach),
  • Opieka organizatorów i wolontariuszy w Bazie, na trasach, na mecie w trakcie trwania Rajdu (a także zdalnie przed i po),
  • Obsługa wyników elektronicznym systemem SPORTIdent,
  • Przechowalnia rowerów i plecaków (pod opieką organizatora), toalety, woda w kranie w Bazie Rajdu,
  • Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Rajdu,
  • Komunikat techniczny,
  • Obsługa fotograficzna,
  • Prowadzenie relacji LIVE,
  • Odciski okolicznościowych pieczęci,
  • Pamiątkowa „smycz” rajdowa,
  • Wrzątek do celów spożywczych wraz z zestawem kawa, herbata, dodatki, kubki (dostępne w Bazie Rajdu),
  • Potwierdzenie OInO (wszystkie trasy 1 pkt), OTP i KOT – potwierdzanie w PK INFO,
  • Potwierdzenie delegacji służbowych – potwierdzanie w PK INFO,
  • Całodobowa opieka nad Bazą Rajdu (zabezpieczenie sanitarne: sprzątanie, wywóz śmieci, prąd, woda bieżąca).
  • Inne materiały w miarę napływu świadczeń.

  28. NAGRODY

  a. Uczestnicy, którzy ukończą trasy TP100, TR200 oraz TM150 potwierdzając wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym czasie uzyskają tytuł HARPAGANA udokumentowany pamiątkowym certyfikatem i pamiątkowym medalem (w kształcie litery H).

  b. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal uczestnictwa.

  c. Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III w kategoriach kobiet i mężczyzn na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H).

  d. w przypadku nieodebrania nagród obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.

  29. BEZPIECZEŃSTWO

  a. Podczas Harpagana-65 wprowadza się tzw. STREFĘ ZMROKU, która obowiązuje w godzinach od 20.00 do 5.30.

  b. W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras pieszych oraz uczestnicy trasy mieszanej podczas etapu pieszego mają obowiązek posiadania włączonej lampki świecącej na czerwono widocznej od tyłu uczestnika.

  c. W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras rowerowych mają obowiązek posiadania lampki o świetle białym (przód roweru) oraz lampki o świetle czerwonym (tył roweru).

  d. Awaria oświetlenia nie chroni uczestnika przed karą czasową w przypadku kontroli na trasie – należy dołożyć wszelkich starań, by oświetlenie było aktywne podczas strefy zmroku (zapasowa lampka, zapasowe baterie itd.).

  e. STREFA ZMROKU obowiązuje podczas pokonywania trasy – jako początek pokonywania trasy rozumie się pojawienie się uczestnika na placu startowym po odbiór mapy, a jako koniec pokonywania trasy rozumie się pojawienie się na mecie i podbicie stacji metowej.

  f. Dopuszcza się wyłączenie świateł podczas postoju na PK.

  g. Uczestników startujących z psami obowiązuje NAKAZ trzymania ich na smyczy przez cały czas trwania Rajdu (w Bazie, na placu Start/Meta oraz w terenie podczas pokonywania trasy). Dodatkowo w Bazie Rajdu oraz na placu Start/Meta psy muszą mieć założony kaganiec (względy bezpieczeństwa psów, właścicieli oraz innych uczestników Rajdu).

  h. Wszystkie psy biorące udział w Rajdzie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie – właściciel psa powinien mieć je przy sobie podczas Rajdu. Na prośbę organizatora Uczestnik ma obowiązek okazać zaświadczenie.

  i. Uczestnicy startujący z psami mają obowiązek posiadać przy sobie odpowiednią ilość wody dla psa (woda do uzupełnienia również na PK z obsługą). Zalecany start na smyczy z amortyzatorem i/lub w szelkach.

  30. RUCH DROGOWY

  a. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

  b. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

  c. Uczestnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

  d. Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych jadący rowerem powinni poruszać się prawą stroną drogi, zaś uczestnicy idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi w przypadku braku chodników.

  e. Od zmierzchu do świtu uczestnicy zobowiązani są nosić elementy odblaskowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

  f. Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność ponosi uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

  g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

  31. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  a. Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Zachęcamy do zabrania bidonu, kubka wielorazowego i korzystania w trakcie trwania rajdu.

  b. Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie.

  c. Worki na śmieci będą dostępne wyłącznie na Punktach Kontrolnych z obsługą – uczestnik zobowiązany jest do zabrania śmieci do najbliższego Punktu Kontrolnego z obsługą lub do bazy Rajdu.

  d. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

  e. Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciwpożarowych w terenie jak i Bazie Rajdu. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

  32. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  Uczestnik zobowiązany jest posiadać podczas pokonywania trasy:

  a. Numer startowy, wydany przez Biuro Rajdu, umieszczony w widocznym miejscu – na klatce piersiowej, plecach lub plecaku. Na rowerach obowiązuje dodatkowo numer startowy przyczepiony z przodu kierownicy.

  b. W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras pieszych oraz uczestnicy trasy mieszanej podczas etapu pieszego mają obowiązek posiadania włączonej lampki świecącej na czerwono widocznej od tyłu uczestnika.

  c. W czasie obowiązywania tzw. STREFY ZMROKU, uczestnicy tras rowerowych mają obowiązek posiadania lampki o świetle białym (przód roweru) oraz lampki o świetle czerwonym (tył roweru).

  d. Uczestnicy tras rowerowych i etapu rowerowego trasy mieszanej przez cały czas pokonywania trasy mają obowiązek posiadania roweru – dotyczy również obecności uczestnika z rowerem na PK.

  e. Uczestnicy tras rowerowych i etapu rowerowego trasy mieszanej przez cały czas pokonywania trasy mają obowiązek posiadania i noszenia kasku.

  33. KARY CZASOWE

  Wprowadza się karę czasową 30 minut, doliczaną do końcowego czasu przebycia trasy. Do kontroli uczestników upoważnieni są wyznaczeni organizatorzy posiadający identyfikatory w obwódce czerwonej lub pomarańczowej. Kary czasowe sumują się. Kary czasowe mogą być naliczone uczestnikom przebywającym na trasie, tj. od moment wejścia na plac startowy do momentu potwierdzenia stacji META.

  Kary czasowe uczestnik otrzymuje za stwierdzenie poniższych:

  a. brak świateł podczas obowiązującej strefy zmroku.

  b. brak widocznego numeru startowego

  c. brak kasku, w przypadku uczestników tras rowerowych i mieszanej (na etapie rowerowym)

  d. brak roweru podczas potwierdzania PK, w przypadku uczestników tras rowerowych i mieszanej (na etapie rowerowym)

  e. łamanie zasad ochrony przyrody (śmiecenie itd.)

  f. poruszanie się po polach uprawnych oraz ogrodzonych terenach prywatnych

  g. pokonywanie trasy  niezgodnie z opisem na mapie oraz Komunikatem Technicznym

  h. poruszanie się  po oznaczonych na mapie terenach zakazanych oraz niebezpiecznych

  W przypadku naruszenia regulacji zawartych w punktach 29-33 niniejszego Regulaminu, uczestnik może być ukarany naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.

  34. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

  a. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

  b. Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

  c. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

  d. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

  e. Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

  f. Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

  g. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

  h. O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Rajdzie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

  35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  a. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  b. W przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora nastąpi zwrot uczestnikom opłaty startowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi w Polsce.

  c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Rajdu (w tym w programie Rajdu), Zasadach Współzawodnictwa Rajdu oraz Regulaminie Sanitarnym Rajdu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

  d. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora udziału osób trzecich, towarzyszących uczestnikom Rajdu podczas pokonywania tras, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji tychże uczestników podczas Rajdu oraz dyskwalifikacji dożywotniej lub okresowej w Rajdzie lub wszelkich innych Imprezach Klubu Harpagan, tychże uczestników oraz zidentyfikowanych osób trzecich.

  e. Zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.

  f. W Biurze Rajdu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty rajdowej w przypadku ewentualnych niejasności.

  g. W Biurze Rajdu podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.

  h. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdu są kompletne i zgodne z prawdą.

  i. Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do opłaty rajdowej i wszystkich świadczeń.

  j. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

  k. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

  l. Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

  m. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.

  n. Organizator jak i osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za kolizje, wypadki, szkody i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego oraz w trakcie trwania Rajdu w których uczestniczą uczestnicy niezawinionych przez Organizatora. Odpowiedzialność cywilną w takich sytuacjach ponosi uczestnik lub osoby trzecie i w związku z tym nie mogą oni występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora.

  o. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

  p. Organizator ma prawo wycofać z trasy uczestnika Rajdu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

  q. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.

  r. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw rolnych, nasadzeń leśnych i miejskich oraz rzeczy, obiektów stanowiących własność instytucji prawnych i osób prywatnych napotkanych na swojej trasie i Bazie Rajdu.

  s. Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Rajdu uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Rajdu z kontynuowania przebycia tras Rajdowych. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Rajdu aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.

  t. Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

  u. Uczestnicy startujący z psem zobowiązują się przestrzegać zasad opisanych w zakładce “Start z psem”.

  v. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny wobec innego uczestnika Rajdu.

  w. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu Rajdu, Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie oraz Regulaminu Sanitarnego. Nieznajomość ich i nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika, jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdu potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu Rajdu, Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie oraz Regulaminu Sanitarnego Rajdu.

  x. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Rajdu jest decyzją ostateczną.

  y. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika i jego wydaleniem z Rajdu.

  36. INFORMACJE DODATKOWE

   37. KOMUNIKAT TECHNICZNY

  Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 12 kwietnia 2024 na stronie harpagan.pl/rajd w odpowiedniej zakładce rajdowej. Na tej stronie pojawiać się będą także inne ważne informacje organizacyjne.

   Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy